Ana Sayfa Site Haritasý Ýletiþim Ana Sayfa
 
ÜRETÝM

GELÝÞTÝRME

Yeni jenerik ürünler geliþtiren, iç ve dýþ pazarlar için ruhsatlandýrma amaçlý teknik dosyalar hazýrlayan Geliþtirme Müdürlüðü, Eczacýbaþý’nýn Lüleburgaz’daki üretim fabrikasýnda 60 kiþilik bir ekip ile çalýþmaktadýr.

Öncelikle iç pazara sunulmak üzere geliþtirme çalýþmalarýnýn yürütüldüðü ürün geliþtirme süreci dahilinde; belirlenen moleküllerin istenen farmasötik formlarda geliþtirme tasarýmý, analitik metot geliþtirme, Avrupa klavuzlarýna uygun analitik metot validasyon ve stabilite çalýþmalarý yürütülmekte ve referans ürüne invitro þartlarda benzer geliþtirilen yeni ürünlerin, teknik dosya bilgileri oluþturulmaktadýr.

Katý ürünlerde planlanan biyoeþdeðerlik çalýþmalarýna gerekli numuneler, invitro çalýþma raporlarý ve spesifikasyon bilgileri hazýrlanarak Avrupa standartlarýna uygun teknik dosya hazýrlýðý saðlanmaktadýr.

Fason anlaþmalarla Eczacýbaþý’nda üretilmek istenen yeni ürünlerin teknik bilgileri incelenerek, analitik metot transferi ve üretim boyutlarýnda proses validasyon çalýþmalarýnýn yapýlmasý saðlanmakta, müþteriler için üretim yeri deðiþikliðinde kullanýlacak teknik dokümanlar oluþturulmaktadýr.

Dýþsatým amaçlý ruhsatlandýrma çalýþmalarýmýz, son beþ yýlda edinilen tecrübe ve bilgi birikimimiz, özellikle de Avrupa’da ruhsatlandýrma amacý ile hazýrlanan CTD formatýndaki teknik dosyalarýmýz, proje ortaklarýmýza güven vermektedir.

Geliþtirme Müdürlüðü çalýþmalarý, ortak oluþturulan hedefler için her geçen gün hýzlanmakta, geliþen bilim ve teknoloji yakýndan takip edilerek ve Eczacýbaþý etik deðerlerine sadýk kalýnarak, yaratýcý ve yenilikçi bir anlayýþla sürdürülmektedir.

 
 
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, Ýstanbul
Santral: (212) 350 80 00  Faks: (212) 350 85 33