Ana Sayfa Site Haritasý Ýletiþim Ana Sayfa
 

Yasal Uyarý

EÝS Web sitesinin hatasýz ve güncelleþtirilmiþ bilgiler içermesi için büyük çaba göstermiþ ve göstermeye devam edecektir. Buna raðmen, Eczacýbaþý, buradaki bilgi veya referanslarýn doðruluðu ve tamlýðý hakkýnda doðrudan veya dolaylý olarak garanti vermemektedir. Bütün kullanýcýlar, bu site ile bunun baðlý olduðu sitelerin içeriðinin eriþim ve kullanýmýnýn kendi riskleri olduðunu kabul ederler.

Eczacýbaþýnýn ya da bu sitenin veya baðlý sitelerin oluþmasýnda çalýþmýþ herhangi bir kiþi veya kuruluþun; eriþimden, kullanýmdan veya kullanamamazlýktan dolayý ortaya çýkabilecek sonuçlardan veya içeriðinde olabilecek hata ve/veya eksiklerden dolayý cezai ve hukuki sorumluluðu olmayacaktýr. Buna baðlý sonuçlar nedeniyle, Eczacýbaþý ya da bu sitenin veya baðlý sitelerin oluþmasýnda çalýþmýþ herhangi bir kiþi veya kuruluþ aleyhine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

EÝS Web sitesi ile içerdiði bilgi ve referanslar sadece bilgi içindir. Herhangi bir kopyalama, nakletme veya diðer kullanýmlar kesinlikle yasaktýr. Web sitesindeki bilgilerin kullanýmý 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri hükümlerine ve Eczacýbaþý iznine baðlýdýr.

Tüm kullanýcýlar yukarýda belirtilen yasal uyarýyý tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiþ sayýlýrlar.

 
 
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, Ýstanbul
Santral: +(90 212) 350 80 00 - 371 70 00  Faks: +(90 212) 371 73 99

eis@eczacibasi.com.tr
Yasal Sorumluluk
Eczacýbaþý Kariyer Günleri
 
Website design by: Nexum Boðaziçi